ประวัติผู้เขียน/ผู้รวบรวม/เรียบเรียงบทความ

mong


ชื่อ: นายมงคล กริชติทายาวุธ


การศึกษา:

จบปริญญาตรีทางสถิติประยุกต์ และทางนิติศาสตร์

จบปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานบุคคล จาก NIDA

ประกาศนียบัตรด้านการเจรจาต่อรอง จากโอซาก้า ญี่ปุ่น

ประกาศนียบัตรด้านการบริหารจาก ASIAN INSTITUE OF
MANAGEMENT มนิลา ฟิลิปปินส์ และ ธรรมศึกษาเอก


ประสบการณ์ในการทำงาน :

เคยผ่านการทำงานทั้งในภาคเอกชน / ภาคราชการ / ภาคธนาคารพาณิชย์ และ ภาครัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ โดยย่อ ดังนี้


- รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี เอส ที เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

- หัวหน้าแผนกพัสดุ กองคลัง /หัวหน้างานสอบ /
  หัวหน้างานวางแผนและพัฒนาบุคคล/ ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์ฝึกอบรม
  สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- AVP. ธนาคารกรุงเทพ /ประธานกรรมการออกข้อสอบ เพื่อเข้าทำงาน
  ที่ธนาคารกรุงเทพ / ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงาน
  ในธนาคารกรุงเทพ / ผู้แทนฝ่ายจัดการที่มีอำนาจเต็มในการแก้ปัญหา
  ด้านแรงงาน ในธนาคารกรุงเทพ / ประธานคณะกรรมการ
  สอบสวนข้อเท็จจริง / ประธานกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย /
  ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมบัวใหญ่ (ชมรมผู้เกษียณอายุ ธนาคารกรุงเทพ)

- VP. ธนาคารสยาม และ ผู้จัดการฝ่ายการพนักงานและธุรการ

- SVP. ผอ.อาวุโส และผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย / เลขาธิการมูลนิธิ
  ธนาคารกรุงไทย / ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ฯ / ประธานกรรมการ
  วินิจฉัยการจ่ายเงินทดแทน / กรรมการผู้จัดการ ฌธก. /
  ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  ในการทำงาน / ประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง / ประธานชมรม
  กรุงไทยอาวุโส (ชมรมผู้เกษียณอายุ) / ประธานชมรมศาสนา
  และการกุศล ฯลฯ


ประสบการณ์ในงานสังคม :

- ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน /ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง /
  ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ สภาที่ปรึกษา
  เพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ /รองประธานอนุกรรมการปัญหา
  กฎหมายแรงงาน สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ /
  รองประธานอนุกรรมการสวัสดิการแรงงาน สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
  แรงงานแห่งชาติ / ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมกฎหมาย
  แรงงาน(ประเทศไทย) / ผู้แทนถาวรของกรรมการแรงงาน
  รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ / อนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการแรงงาน
  รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ / กรรมการค่าจ้างกลาง / อุปนายกสมาคม
  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม / อุปนายกสมาคมครูและผู้ปกครอง
  โรงเรียนราชินีบน / ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
  สวนกุหลาบวิทยาลัย / ประธานรุ่น สวนกุหลาบรุ่น 80 รวม 3 สมัย /
  ประธานนักศึกษาในระดับปริญญาตรี / ประธานฝ่ายสวัสดิการ
  ในระดับปริญญาโท / ประธานจัดงาน NIDA ราตรี ครั้งที่ 1 /
  หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา โรงเรียนพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์ มมร. ฯลฯ


ประสบการณ์ในงานด้านวิปัสสนากรรมฐาน :

- เคยเป็น ผอ.โครงการวิปัสสนากรรมฐาน ธ.กรุงไทย 8 ปั
  นำพนักงานและครอบครัวไปปฏิบัติธรรมที่สำนัก และวัดต่างๆ
  รวม 28จังหวัด ประมาณ 4,800 คน

- เคยเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาจารย์ สอนการเดินจงกรม และหลักการนั่งสมาธิ
  ที่วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ ที่อุทยาน
  ธรรมกิตติลักษณ์ อ.เมือง จ. เชียงราย

- เป็นวิทยากรประจำในหลักสูตรการพัฒนาจิตในการทำงานที่ ธ.กรุงไทย

ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาโท:

- เป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโทที่ NIDA จุฬา ธรรมศาสตร์ รามคำแหง
  เทคโนโลยีมหานคร และ ธุรกิจบัณฑิต อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
  ปริญญามหาบัณฑิตที่ ม.มหิดล และ ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิต


ประสบการณ์ในการฝึกและใช้พลังจิต:

- เคยฝึกพลังจิต สาขาพลังไฟฟ้าสากลจักรวาล จาก ศ.ดร.อาจอง
  ชุมสาย ณ อยุธยา

- เคยฝึกพลังจิต จากสำนักเมอขะบาร์ / จากสำนักพลังอียิปต์โบราณ

- เคยฝึกพลังจิตกับ ดร.ชัย ณ พล อัครศุภเเศรษฐ์

- เคยฝึกพลังจิตกับสำนัก Mind & Body

- เคยฝึกพลังจิตสาขาพลังชีวิต กับ ศ.ดร.ไชยยงค์ พรหมวงศ์

- เคยฝึกพลังจิตใต้สำนึก กับ รศ.ดร.รตอ.สรพล สุขทรรศนีย์

  หลักสูตรใช้กระดาษตัดตะเกียบ กับ หลักสูตรใช้พลังจิตงอช้อน
  สแตนเลส

- เคยฝึกจากสำนักพลังจักรวาล (สำเร็จในระดับ 13) เคยใช้พลังจักรวาล/
  พลังไฟฟ้าสากลจักรวาล (พลังจิต) ในการรักษาผู้ป่วยเจ็บรวมทั้งสิ้น
  ประมาณ 4,780 คน ได้รับรายงานผลการรักษาว่า หายจากอาการ
  ป่วยเจ็บ หรือ มีอาการดีขึ้นมากรวม ประมาณ 3,202 คน หรือ
  หายป่วยเจ็บประมาณ 67% นอกจากนั้นมีอาการทรงตัวไม่ได้ผลที่ดี
  มากนัก และไม่ได้รายงานผลการรักษากลับมา ในกลุ่มนี้ มีจำนวน
  ประมาณ 1,588 คน (หลักฐานทั้งหมดสูญหายคราวน้ำท่วมใหญ่
  ปี2554 เหลือหลักฐานเพียงสมุดบันทึกการรักษาผู้ป่วยเจ็บที่หลงอยู่
  เพียงเล่มเดียวที่ทำการรักษาผู้ป่วยในปี 2540 ตามภาพถ่ายแสดงวันที่
  ให้การรักษาและชื่อผู้ป่วยที่แนบตัวอย่างมาพร้อมนี้

- เปิดสอนวิชาพลังเมตตาจักรวาลและเปิดจักระให้ผู้เรียนวิชาพลังจักรวาล
  ในระดับ 1-4 รวม 27 รุ่น ที่ห้องประชุมใหญ่ธนาคารกรุงไทย และ
  โรงแรมบางกอกพาเลซ สอนให้สำเร็จวิชาพลังจักรวาลเพื่อการรักษา
  โรคต่อหน้า ไปประมาณ 1,800 คน โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน
  ไม่เก็บค่าเรียน ไม่เก็บค่าเอกสารตำรา เพื่อให้ตำราแก่ผู้เรียน
  ได้นำไปใช้ประกอบในการรักษาโรคสำหรับผู้ที่จะไปทำการรักษา
  โรคต่อหน้า ในพลังจักรวาลระดับ 1-4


ประสบการณ์ในการเข้าวิปัสสนากรรมฐาน:

- เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานในหลักสูตรของ
  คุณแม่สิริ กรินชัย ที่บ้านกรินชัย นครราชสีมา / ที่ยุวพุทธิกสมาคม
  ซอยเพชรเกษม 54 / ในหลักสูตรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  ที่พุทธมณฑล เป็นหลักสูตรของมหาจุฬาราชวิทยาลัย /
  ในหลักสูตรของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่วังทอง พิษณุโลก /
  ในหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของพุทธสมาคมฯ และ ในหลักสูตร
  วิปัสสนากรรมฐาน ของวัดต่างๆอีกหลายวัด และหลายสถานที่
  ในครั้งเป็น ผอ.โครงการวิปัสสนากรรมฐาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  ฯลฯ


ประสบการณ์ในการออกทำงานค่ายอาสาพัฒนา:

- เคยทำงานค่ายอาสาพัฒนาชนบทหลายแห่ง เช่น ค่ายอาสาพัฒนา
  ชนบทยุวพุทธิกสมาคมฯ ที่ อ.เจ็ดเสมียน ราชบุรี

- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท นานาชาติ SCI (Service Civil International)
  ที่แก่งคอย สระบุรี

- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ชาวเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ ที่หมู่บ้านปี๊
  อ.เชียงคำ จ.เชียงราย

- กรรมการค่ายอาสาพัฒนาผู้นำนักศึกษา สภาวิจัยแห่งชาติ
  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

- ผอ. ค่ายอาสาพัฒนาชนบท NIDA ที่ อ. สุไหงโกลก จ. นราธิวาส


ประสบการณ์ในในงานเขียนหนังสือ:

- เริ่มเขียนบทความตั้งแต่ปี 2505 เขียนลงในหนังสือสมานมิตร
  รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

- เป็นสาราณียกร และ นักเขียนประจำหนังสือสาส์นยุวพุทธ
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สภาการศึกษา
  มหามกุฏราชวิทยาลัย

- เป็นบรรณาธิการจัดทำหนังสือสรุปคำพิพากษาฎีกาล่าสุด รวม 7 Series

- เขียนตำราการบริหารงานบุคคล ร่วมกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ นานานุกูล

- เขียนบทความลงสารชมรมศาสนาฯ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  ปี 2534 – 2550 รวม 16 ปี และ ได้นำบทความเดิมใน
  สารชมรมศาสนาฯ และ เรียบเรียงบทความใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มเติม
  นำมาลงในเว็บไซต์ มงคลธรรมดอทคอม มีมากกว่า 1,000 เรื่อง

- เขียนบทความลงหนังสือคลังสมอง 24 เล่ม

- เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์สมัครด่วน 4 ปี

- เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นสพ. 2 ฉบับ 5 ปี

ปัจจุบัน เป็นประธานสำนักงานกฎหมายแรงงานไทย /
ประธานมูลนิธิเพื่อธรรมชาติและธรรมะอันบริสุทธิ์ /ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย


1. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-642-3782 , 080-4477992 ถึง 3

2. e-mail : mkrichti@gmail.com

LINE ID : mkrichti

กันยายน 2556


กลับสู่ด้านบน